Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE TÖPINÄN TÄHTI-HANKE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § Laatimispäivä 25.5.2018
1. Rekisterinpitäjä
Töpinän Tähti-hanke, Kontiolahden Työttömät ry
Keskuskatu 6 a 3, 81100 Kontiolahti
Puh. 050 339 8361
sposti. topinan.tahti@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mirja Mölsä, toiminnanohjaaja
Tuulikinkatu 2, 80260 Joensuu
Puh. 040 744 1945
sposti. mirjam705@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Töpinän Tähti-hankkeen henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiallinen yhteys henkilön ja hankkeen välillä, rekisteröidyn suostumus tai lakisääteinen peruste.
• Töpinän Tähti-hankkeen käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat: Asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja yhteydenpito.
• Asiakastietojen sekä asiakas- ja yhteydenpitohistorian hallinta.
• Hankkeen toiminnan ja palvelujen analysointi, raportointi ja kehittäminen.
• Viestinnän toteuttaminen ja seuranta. Palautteen käsittely. Viestintähistorian hallinta.

5. Rekisterin tietosisältö
Hankkeen rekisteri sisältää ensisijaisesti palveluiden ja viestintään liittyvien henkilöiden, hallituksen ja työryhmien jäsenten sekä tapahtumiin ja palveluihin osallistuvien henkilöiden vähimmäisvaatimukset täyttäviin yhteystietoihin liittyviä tietoja. Näiden tietojen yhteydessä tarvitaan mahdollisesti seuraavia henkilötietoja:
• Nimi, yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä
Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti. Yksittäisistä henkilöistä säilytetään historiaa varten lukumäärän lisäksi lähinnä sukupuoli- ja ikäjakaumatietoja. Muita henkilötietoja säilytetään vain siinä tapauksessa, että se on palvelun tai tilaisuuden kannalta olennaista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti henkilöltä itseltään.
7. Tietojen luovutukset ja siirrot
Henkilötiedon luovuttaminen tästä rekisteristä määräytyy lähtökohtaisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) perusteella (henkilötietolaki 8.4 §). Siltä osin kuin kyse ei ole julkisuuslain alaisesta tiedosta henkilön henkilötietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan laissa säädetyissä tapauksissa sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Tapahtumien ja palvelujen yhteydessä henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä. Julkisuuslain perusteella tämän rekisterin henkilötiedot ovat pääsääntöisesti julkisia, ellei laissa erikseen toisin säädetä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Hankkeen rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelee vain hankkeen rekisterinpitäjä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, ja atk:lla käsiteltävät tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
8.
9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö hankkeelle osoitteeseen Keskuskatu 6 a 3, 81100 Kontiolahti. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.

10. Tiedon korjaaminen
Rekisteröity voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai suullisesti hankkeen osoitteeseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

15 − 10 =